Privacy Policy

 

Iedere Gebruiker van ons platform geeft steeds enkele ‘persoonsgegevens’ vrij. Dit zijn gegevens die ons toelaten u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

 

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Wij hebben deze Privacy Policy opgemaakt omdat wij hierover eerlijk en transparant willen communiceren.

 

Door gebruik te maken van het platform en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Statement en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt. De Privacy Statement maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

Ons Privacy-beleid is vatbaar voor toekomstige aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

 

1              wie verwerkt de persoonsgegevens?

De Privacywet maakt een onderscheid tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en partijen die de feitelijke verwerking uitvoeren. Respectievelijk: de data controller en de processor.

De data controller is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:  Kabongo Wouters GROUP.

 

De processor is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de controller persoonsgegevens verwerkt. De processor is verantwoordelijk voor de goede technische werking van het platform en functionaliteiten. De personen die onder rechtstreeks gezag van de controller gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

 

Coach Me selecteert op uitermate zorgvuldige wijze haar processors. Iedere processor moet voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

 

De controller draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De processor beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de controller kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2              Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

 

Coach Me verzamelt uw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze App een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de App.

 

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de App en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

  • Het Gebruikersprofiel

  • Een gepersonaliseerde en algemene dienstverlening (het versturen van nuttige en noodzakelijke informatie, het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen, de opvolging van klachten).

  • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele gedragingen en/of andere handelingen die ingaan tegen de voorwaarden waaronder ons platform wordt aangeboden.

 

Aangezien er geen rem op technologie en innovatie staat is het onmogelijk een inschatting te maken van onze toekomstige website en dienstverlening. Het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van ons platform valt.

 

3              Wat zijn mijn rechten?

 

3.1           Garantie van en rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

 

Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Coach Me jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit betekent volgende garanties;

  • Persoonsgegevens worden enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt.

  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens enkel voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

  • Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om u een bepaalde dienst aan te bieden.
     

Coach Me heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om u een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s. 

 

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Coach Me onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2           Recht op verzet

 

Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De Gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Coach Me, per post of per e-mail via info@coachmeapp.be Coach Me verbindt er zich toe binnen de vijftien (15) werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

 

3.3           Recht op toegang

 

Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.

De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Coach Me, per post of per e-mail aan info@coachmeapp.be. Coach Me verbindt er zich toe binnen de vijftien (15) werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven.

 

3.4           Recht op verbetering

 

Coach Me engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan u als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie. Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Coach Me richten, per post of per e-mail aan info@coachmeapp.be. Coach Me verbindt er zich toe binnen de vijftien (15) werkdagen aan uw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

 

Bij misbruik van uw persoonlijke gegevens is het voldoende om een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Coach Me richten, per post of per e-mail aan info@coachmeapp.be. Dit moet eveneens een bewijs bevatten hiervan. In deze situatie is Coach Me nooit aansprakelijk.