Algemene voorwaarden ‘Coach Me’

 

1. Over definities en de toepassing van deze voorwaarden

 

Wie zijn we:

 

Coach Me VOF (hierna “Coach Me” of “wij”)

Broek 14

1500 Halle

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0654.911.435

 

E-mail: info@coachmeapp.be

Telefoon: +32 479 09 14 57

 

Overige begrippen in deze gebruiksvoorwaarden dienen als volgt worden verstaan;

 

‘Gebruiker’: iedere natuurlijke persoon die de “Coach Me” app gebruikt. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

‘Registratie’: elektronische vastlegging door de Gebruiker van een bevestigend e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord mits akkoordverklaring met deze Gebruiksvoorwaarden waardoor de Gebruiker het recht verwerft de App en al zijn functionaliteiten te gebruiken.

‘App’: de mobiele applicatie waarlangs de gebruiker de door Coach Me aangeboden fitnesschema’s kan verkrijgen.

‘Gebruiksvoorwaarden’: het geheel van de voorwaarden waaronder de gebruiker gebruik mag maken van de App en waarmee hij zich via registratie en akkoordverklaring expliciet akkoord verklaart.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de App. Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden via registratie en akkoordverklaring is de Gebruiker op de hoogte en akkoord met de Privacy Policy en Cookie Policy. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn niet mogelijk.

Coach Me kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen. Wij brengen u hiervan op de hoogte vooraleer we een aanpassing doorvoeren.

 

2. Gebruik van de App

 

U mag ervan uitgaan dat Coach Me een gebruiksvriendelijke App aanbiedt die  veilig is voor iedere Gebruiker. Alle redelijke maatregelen worden genomen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de App te garanderen. Dit betreft maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kan aan de Gebruiker geen absolute garanties worden gegeven. De verbintenis die wordt aangegaan is immers een inspanningsverbintenis.

 

Ieder gebruik van de App gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat Coach Me geen aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de App, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. De App en de daarbij horende diensten worden aangeboden op ‘as is’ en ‘as available’-basis, dus zonder enige impliciete of expliciete garantie.

 

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouders of zijn wettelijke vertegenwoordiger te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, gaan wij uit van een vermoeden dat u 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient hij zich te registreren. Alleen een volledig en naar waarheid ingevulde registratie wordt in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van uw gegevens dient u Coach Me onmiddellijk via info@coachmeapp.be op de hoogte te stellen.

 

Om van de App gebruik te maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

 

3. Abonnementen

 

Om gebruik te maken van de App dient de Gebruiker zich aan te melden voor een abonnement, dit gebeurt tijdens de registratie. Dit abonnement is mogelijk voor 1 maand tot 3-6-9 maanden en kan telkens verlengd worden door de Gebruiker.

 

Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan vanaf het moment van registratie. De Gebruiker is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde “Ingangsdatum overeenkomst” en kan hier niet van afwijken.

 

4.  Prijzen en betalingsmodaliteiten

 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW.

 

De abonnementen gelden zolang zij in de App zijn opgenomen. De prijzen kunnen steeds gewijzigd worden. Natuurlijk heeft dit geen weerslag op reeds lopende abonnementen.

 

De betaling vindt plaats op het moment van registratie. Bij de registratie zal u gevraagd worden om informatie te verschaffen over de door u gewenste betaalmethode. Deze informatie moet volledig en correct zijn en u draagt zelf de verantwoordelijkheid om eventuele wijzigingen bij te werken. U geeft ons de uitdrukkelijke toestemming om via de door u gekozen Betaalmethode de nodige kosten voor het abonnement af te schrijven.

 

 

5. Aansprakelijkheid

 

Coach Me kan niet garanderen dat de App altijd zonder onderbrekingen, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Coach Me houdt zich het recht voor de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen.

 

 

 

 

 

Coach Me is evenmin niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Coach Me is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

 

Coach Me is niet aansprakelijk bij schade of letsels voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging door de Gebruiker van de fitnesschema’s op de App, tenzij er sprake is van opzet of grove fout in de App.

 

Coach Me is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de App.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide of vergelijkbare rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven exclusief behouden door Coach Me. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Gebruiker verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
De Gebruiker zal de naam en reputatie van Coach Me te allen tijde in acht nemen en er voor zorgen dragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Coach Me.

 

7. Licentie

Coach Me verleent aan de Gebruiker het niet-exclusieve, niet- overdraagbare en niet (sub) licentieerbare recht om de App te gebruiken. De licentie heeft uitsluitend betrekking op de wettelijke overdraagbare intellectuele eigendomsrechten, meer bepaald de gebruiksrechten. Er wordt expliciet overeengekomen dat enkel het gebruiksrecht in licentie wordt gegeven aan de Gebruiker op de App van Coach Me. Elke bepaling die tegenstrijdig is met deze bepaling in een andere (voorgaande of toekomstige) overeenkomst, wordt voor niet geschreven gehouden.

Uitdrukkelijk wordt elke bepaling van overdracht van één of meer rechten of een licentie op andere rechten, dan het gebruiksrecht, uitgesloten. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Coach Me te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden of aan derden ter beschikking stellen, verkopen, onderwerpen aan reverse engineering verhuren, of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Caoch Me. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Coach Me behoudt zicht het recht om de licentie eenzijdig stop te zetten, het gebruik van de licentie te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te ontzeggen. Coach Me zal echter de Gebruiker hierover informeren. Coach Me heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen en sluit dus uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid in deze gevallen uit.

8. Wijzigingen

Coach Me verbindt er zich toe om zich naar zijn beste vermogen in te spannen om de App ten voordele van de Gebruiker bruikbaar of functioneel te houden. Coach Me heeft te allen tijde het recht om de App en toebehoren aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Coach Me behoudt ook het recht de aangeboden App en toebehoren van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Coach Me zal zich inspannen om eventuele fouten in de App op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

9. Verwerking persoonsgegevens

 

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het opstellen en bewaren van uw fitnessschema. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de activiteiten van Coach Me. Meer informatie over privacy kan u vinden in onze privacy policy.

 

10. Account en beveiliging

 

Uw account op Coach Me is persoonlijk, hetgeen betekent dat u de enige geautoriseerde gebruiker bent. Enkel u bent volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en voor de activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. Coach Me heeft geen controle over het gebruik van een account waardoor wij dus niet aansprakelijk zijn. Heeft u het vermoeden dat een onbevoegde partij uw wachtwoord of account gebruikt? Neem dan onmiddellijk contact op met Coach Me.

11. Klachten

Om de dienstverlening en de gebruiksvriendelijkheid van de App te verbeteren verzoekt Coach Me dat een klacht van een Gebruiker via e-mail (of per brief) wordt overgemaakt. Coach me verbindt er zich dan ook toe om elke klacht binnen de vijftien (15) dagen te behandelen.

 

 

12. Nietigheid

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De betreffende bepaling zal vervangen worden door een geldige bepaling van gelijke strekking.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de App en toebehoren van Coach Me is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van enig geschil wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kunnen alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de App van Coach Me, worden voorgelegd aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI) of de bevoegde rechtbank van hat arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Coach Me zich bevindt, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.

De titel van deze Gebruiksvoorwaarden is enkel indicatief en zal geen grond kunnen vormen voor enige geschil omtrent de bepalingen opgenomen hierin.

Partijen aanvaarden dat e-mails gelden als schriftelijk bewijs, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Niettegenstaande bepalingen in andere overeenkomsten, zullen de bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden altijd primeren. Deze overeenkomst geldt dus te allen tijde boven andere overeenkomsten en is bijgevolg

onverkort van toepassing op iedere aanvullende overeenkomst. Elk beding dat tegenstrijdig is met een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden wordt voor niet geschreven gehouden.